Speedway Sedans Australia Inc.


News

Speedway Sedans Australia News

28 Apr 18 Rushworth VIC
:: Super Sedans

Heat 1, 10 Laps: 1. V3 Mick Nicola, 2. V23 Mick Nicola Jnr, 3. V17 Brad Wicks, 4. V25 Adam Box, 5. V56 Neil Witnish, (9 laps), 6. V24 David MacKenzie (9), 7. V41 Ben Faulkhead (9), 8. V27 Anthony Nicola (9), 9. V72 Ian Page (8). Time: 2.47.384, Winning Margin: 1.919, Fastest Lap: 16.393 V3 Mick Nicola

Heat 2, 10 Laps: 1. V23 Mick Nicola Jnr, 2. V56 Neil Witnish, 3. V3 Mick Nicola, 4. V71 Lionel West, 5. V17 Brad Wicks, 6. V24 David MacKenzie, 7. V25 Adam Box, 8. V27 Antony Nicola, 9. V41 Ben Faulkhead. Time: 2.47.244, Winning Margin: 2.791, Fastest Lap: 16.160 V23 Mick Nicola Jnr

Heat 3, 10 Laps: 1. V56 Neil Witnish, 2. V23 Mick Nicola Jnr, 3. V17 Brad Wicks, 4. V71 Lionel West, 5. V25 Adam Box, 6. V41 Ben Faulkhead, 7. V24 David MacKenzie (3 laps), 8. V27 Anthony Nicola (3), 9. V3 Mick Nicola (0). Time: No Time, Winning Margin: 1.008, Fastest Lap: 16.557 V56 Neil Witnish.

A Main, 20 Laps: 1. V23 Mick Nicola Jnr, 2. V17 Brad Wicks, 3. V3 Mick Nicola, 4. V71 Lionel West (19 laps), 5. V41 Ben Faulkhead (19), 6. V27 Anthony Nicola (3), 7. V56 Neil Witnish (0), 8. V25 Adam Box (0). Time: No Time, Winning Margin: 5.333, Fastest Lap: 16.966 V23 Mick Nicola Jnr

Australian Racing Rules & Regulations

Live Audio Speedway Sedans Australia Audio Channel 1Speedway Sedans Australia Audio Channel 2Saturday, 12 May 2018 Gympie Speedway Channel 3